עובדים זרים

היתר להעסקת עובד זר

קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

על מנת לאזן בין צרכיהם של חולים ונכים קשים, לבין מדיניות הממשלה בדבר הצורך בהקטנת מספר העובדים הזרים המועסקים בישראל, נקבע כי היתרים  להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד יוענקו רק מקרים חמורים בהם מטופל זקוק לטיפול וסיוע במהלך רוב שעות היממה בביצוע רוב פעולותיו היומיומיות, וזאת  בהתאם לקריטריונים דלהלן:

חלק א’ –  כללי: 

Tags: 

תנאים להעסקת עובד זר

חוק העובדים הזרים (התשנ"א-1991) מגדיר את התנאים להעסקת עובד זר בישראל.
חוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991 (להלן: חוק עובדים זרים), מטיל על מעסיקו של עובד זר חובות מיוחדות כלפי העובד הזר וכלפי רשויות המדינה. להלן תמצאו תקציר של חלק מחובות אלו כפי שהוסדרו בחוק.

Tags: 

מידע וסיוע משפטי

מידע וסיוע משפטי

עבירות עבדות וסחר בבני אדם!!

האם הועסקת בתנאים קשים במיוחד ומחפירים? האם חירותך נשללה? האם נמנעו ממך תנאים אנושיים בסיסיים (כמו מזון, מקום לינה בנפרד, טיפול רפואי

שנזקקת לו)?

דע לך שאת/ה עשוי/ה להיות נפגע/ת עבירה חמורה של החזקה בתנאי עבדות או סחר בבני אדם.

Tags: 

תלונות ותביעות

תלונות ותביעות בגין הפרות של זכויות העובד הזר

בנושאים הנוגעים להפרת זכויות מכוח דיני העבודה

לפי תיקון בחוק עובדים זרים שנעשה לאחרונה הוקם מוסד הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה במשרד הכלכלה כל עובד זר, או אדם אחר, המעוניין להתלונן בנוגע לקיום, או אי-קיום, של זכויות וחובות של עובדים זרים ומעסיקיהם, יכול לפנות אל הממונה ולהתלונן בפניו.

Tags: 

זכותון לעובד הזר

זכותון  לעובד הזר - זכויות מכוח דיני העבודה

זכותון זה נכתב ע"י הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה במשרד הכלכלה, במסגרת סמכותה לפי סע' 1כג'(א)(1) לחוק עובדים זרים, ה'תשנ"א-1991

זכותון זה דן אך ורק בזכויות העובד הזר ובחובותיו מכוח דיני העבודה בישראל.

Tags: 

Subscribe to RSS - עובדים זרים