חוק סיעוד

הגשת ערר וערעור

ערר

זכותו של כל מי שמגיש תביעה לגמלת סיעוד להגיש ערר על החלטת פקיד התביעות בעניין מידת התלות שנקבעה לו בפעילות היום יום והצורך בהשגחה.
את הערר אפשר להגיש רק על החלטות שנקבעו מיום 24.4.2009 ואילך.

את הערר, הכולל נימוקים לערעור, יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי שבו טופלה התביעה בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לתובע ההודעה על החלטת פקיד התביעות.

ערעור

Tags: 

בדיקת התפקוד

גמלת הסיעוד ניתנת לקשיש שמוגבל  בתפקוד שלו, ולא בגלל גילו או מחלה שיש לו. הגמלה ניתנת למי שהביטוח הלאומי קובע שהוא תלוי בעזרת אדם אחר במידה רבה ברוב פעולות היום יום, שהן: הליכה בבית, להתלבש, להתרחץ, לאכול, טיפול בהפרשות; או שיש לו צורך בהשגחה של אדם אחר, כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.

כדי לקבוע את מידת התלות שלך באדם אחר, בביצוע פעולות היום יום הבסיסיות, יבקר מעריך מטעם הביטוח הלאומי בביתך ויבדוק את יכולת התפקוד שלך. המעריך יתאם את הביקור אתך או עם איש הקשר שלך.

Tags: 

הגשת התביעה

טופס תביעה לגמלת סיעוד יוגש בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים או יישלח בדואר.

את התביעה יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח (בן משפחה, האפוטרופוס, העובד הסוציאלי או האחות).

בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא המטפל, ואל הטופס יש לצרף אישורים על הכנסות. עם החלטת המוסד לביטוח לאומי בתביעה, התובע יקבל הודעה על זכאותו או אי זכאותו.

להודעה יצורף מידע המפרט את סל השירותים המצוי באזור מגוריו, לבחירתו.

Tags: 

תנאי זכאות

תנאי זכאות לגמלת סיעוד 

ישנם חמישה תנאים הדרושים לקביעת זכאות המבוטח לגמלת סיעוד:

התנאי הראשון: המבוטח הוא תושב/ת ישראל שהגיע לגיל הפרישה.

התנאי השני: הכנסות המבוטח אינן עולות על הסכומים הבאים:

Tags: 

Subscribe to RSS - חוק סיעוד