הגשת התביעה

טופס תביעה לגמלת סיעוד יוגש בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים או יישלח בדואר.

את התביעה יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח (בן משפחה, האפוטרופוס, העובד הסוציאלי או האחות).

בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא המטפל, ואל הטופס יש לצרף אישורים על הכנסות. עם החלטת המוסד לביטוח לאומי בתביעה, התובע יקבל הודעה על זכאותו או אי זכאותו.

להודעה יצורף מידע המפרט את סל השירותים המצוי באזור מגוריו, לבחירתו.

Tags: