חוק סיעוד

תנאי זכאות לגמלת סיעוד 

ישנם חמישה תנאים הדרושים לקביעת זכאות המבוטח לגמלת סיעוד:

התנאי הראשון: המבוטח הוא תושב/ת ישראל שהגיע לגיל הפרישה.

התנאי השני: הכנסות המבוטח אינן עולות על הסכומים הבאים:

טופס תביעה לגמלת סיעוד יוגש בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים או יישלח בדואר.

את התביעה יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח (בן משפחה, האפוטרופוס, העובד הסוציאלי או האחות).

גמלת הסיעוד ניתנת לקשיש שמוגבל  בתפקוד שלו, ולא בגלל גילו או מחלה שיש לו. הגמלה ניתנת למי שהביטוח הלאומי קובע שהוא תלוי בעזרת אדם אחר במידה רבה ברוב פעולות היום יום, שהן: הליכה בבית, להתלבש, להתרחץ, לאכול, טיפול בהפרשות; או שיש לו צורך בהשגחה של אדם אחר, כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.

בחירת סוג השירותים הרצוי

הזכאי לגמלה, בוחר את סוג השירותים הרצויים לו, אחד או יותר, מתוך סל השירותים הקיים.

ערר

זכותו של כל מי שמגיש תביעה לגמלת סיעוד להגיש ערר על החלטת פקיד התביעות בעניין מידת התלות שנקבעה לו בפעילות היום יום והצורך בהשגחה.
את הערר אפשר להגיש רק על החלטות שנקבעו מיום 24.4.2009 ואילך.

את הערר, הכולל נימוקים לערעור, יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי שבו טופלה התביעה בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לתובע ההודעה על החלטת פקיד התביעות.