תנאים להעסקת עובד זר

חוק העובדים הזרים (התשנ"א-1991) מגדיר את התנאים להעסקת עובד זר בישראל.
חוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991 (להלן: חוק עובדים זרים), מטיל על מעסיקו של עובד זר חובות מיוחדות כלפי העובד הזר וכלפי רשויות המדינה. להלן תמצאו תקציר של חלק מחובות אלו כפי שהוסדרו בחוק.
יודגש כי בנוסף לחובות שיפורטו להלן, מעסיק של עובד זר חייב להעניק לעובדו את אותם תנאי העבודה להם זכאי עובד ישראלי על פי כל דין, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג. בין היתר, עובד זר זכאי לשכר מינימום, לתשלום בגין עבודה בשעות נוספות, לחופשה שנתית, לימי שבתון וליום מנוחה שבועי, לתשלום דמי נסיעה ודמי הבראה ולתשלום פיצויי פיטורים. 
היתר להעסקת עובד זר
אדם שאינו אזרח או תושב ישראל מוגדר בחוק כ"עובד זר".
חל איסור חמור על העסקת "עובד זר" ללא קבלת היתר לכך מאת הממונה כהגדרתו בחוק עובדים זרים (להלן: הממונה). התרים ניתנים למעסיקים בתחומי הבניין, החקלאות, התעשייה, המסעדות האתניות האסיאתיות, המומחים, והסיעוד, העומדים בקריטריונים המיוחדים שנקבעו לכל ענף בנפרד, בהם ניתן לעיין באתר זה. 
מעסיק שקיבל היתר להעסקת עובד זר חייב להסדיר אשרת עבודה לעובד הזר שברצונו להעסיק. אשרת העבודה (ב/1) תוטבע בדרכונו של העובד ויצוין הענף הכלכלי בו רשאי העובד לעסוק. חל איסור חמור להעסיק עובד זר מבלי שהוטבעה בדרכונו של העובד אשרת עבודה בתוקף.או בענף אחר מזה הרשום באשרה 
בנוסף, בענף הסיעוד, מעסיק בעל היתר רשאי להעסיק עובד זר רק אם העובד והמעסיק נרשמו באחת הלשכות המורשות. מידע אודות הלשכות המורשות וחובת הרישום ניתן למצוא באתר זה בענף "סיעוד". 
כך, לפני שמעסיק מתקשר עם אדם לצורך ביצוע עבודה, עליו לוודא כי הוא מתקשר עם אזרח או תושב ישראל. 
אם העובד אינו אזרח או תושב ישראל, אסור להעסיקו, אלא אם התקיימו שלושת אלו:

  • בידי המעסיק היתר כדין מאת הממונה
  • בידי העובד אשרת עבודה בתוקף לעבודה באותו ענף
  • המעסיק רשם את העובד הזר כדין אצל הרשויות לעבודה אצלו בהתאם לנוהל החל בכל ענף בנפרד

העסקת עובד זר ללא היתר, או ללא שהוטבעה בדרכונו של העובד אשרת עבודה בתוקף או ללא שהעובד נרשם כדין לעבודה אצל המעסיק, מהווה עבירה פלילית שעונשה קנס או מאסר.

Tags: