קצבת זקנה - אופן הגשת התביעה

כדי לקבל קצבת זקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה בסמוך ליום שבו הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מן המועד הזה. 
אם חודש לידתך אינו רשום בתעודת הזהות שלך, תיחשב כאילו נולדת ב-1 באפריל של שנת לידתך.
אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

אם הגשת את התביעה לאחר 12 חודשים מהמועד שנעשית זכאי לקצבה, רשאי הביטוח הלאומי לשלם לך את הקצבה בעד 12 חודשים רטרואקטיבית לכל היותר מיום הגשת התביעה.

ואולם על פי תיקון בחוק, מי שהגיש את התביעה מ-1.2.2008 ואילך, לאחר שהגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה (הגיל השני), יהיה זכאי לתשלום בעד 48 חודשים רטרואקטיבית לכל היותר מיום הגשת התביעה. 

שים לב, אם בתקופת 48 החודשים שלפני הגשת התביעה, נכללת גם תקופה שבה היית בין גיל פרישה לגיל הזכאות לקצבת זקנה - הרי שבתקופה זו, שבין גיל הפרישה לגיל הזכאות המוחלטת, תהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי רק עבור שנה אחת. השנה לא חייבת להיות רצופה. 

דוגמאות:

- גבר בן 75 הגיש תביעה לקצבת זקנה - הוא יקבל את הקצבה עבור 4 שנים רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה.

- גבר בן 73 הגיש תביעה לקצבת זקנה -  הוא יקבל את הקצבה עבור 3 שנים רטרואקטיבית, כלומר ממועד הגשת התביעה ועד למועד הגיעו לגיל 70. בנוסף יקבל קצבה עבור עוד שנה בין גיל פרישה לגיל זכאות, ובתנאי ששנה זו נמצאת בתוך 4 השנים שנספרות ממועד הגשת התביעה וכן בתנאי שהגבר עומד במבחן הכנסות.

- גבר בן 71 הגיש תביעה לקצבת זקנה -  הוא יקבל את הקצבה ממועד הגשת התביעה עד לגיל 70, ללא מבחן הכנסות, ובנוסף יקבל קצבה עבור עוד שנה בין גיל זכאות לגיל פרישה, ובתנאי ששנה זו נמצאת בתוך ה-4 שנים שנספרות ממועד הגשת התביעה, וכן בתנאי שהוא עומד במבחן הכנסות.

הערות

  • הכללים למעלה מתייחסים גם לאישה, שעונה על כל תנאי הזכאות לקצבה.
  • סכומי הקצבה המשולמים על פי הכללים למעלה כוללים גם תוספת ותק ותוספת בעד תלויים (בן זוג וילדים) המגיעות לזכאי לקצבה.

לתשומת הלב של מקבלי קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי,
בהגיעכם לגיל הפרישה, עליכם להגיש תביעה לקצבת זקנה.
מעבר מקצבאות אחרות לקצבת זקנה.

Tags: