תנאי זכאות לקצבת זקנה

תנאי 1: אתה/את מבוטח/ת בביטוח זקנה

גבר יהיה מבוטח בביטוח זקנה אם הוא תושב/ת ישראל בן 18 ומעלה.
אם הוא עלה לארץ  - הוא יהיה מבוטח בביטוח זקנה רק אם עלה לארץ לראשונה לפני גיל 62-60.

אישה תהיה מבוטחת בביטוח זקנה אם היא תושב/ת ישראל בת 18 ומעלה, ונולדה לאחר 1.1.1931.
החל בחודש ינואר 2013  נכנס לתוקפו תיקון בחוק, לפיו גם נשים שנולדו לפני 1.1.1931 יהיו מבוטחות בביטוח זקנה.

אישה שעלתה לארץ - היא תהיה מבוטחת בביטוח זקנה,  רק אם עלתה לארץ לראשונה לפני גיל 62-60.

תנאי 2: הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה

הגיל הראשון: גיל הפרישה

כשתגיע לגיל הפרישה תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה, בתנאי שאת/ה עומד/ת במבחן הכנסות. 
ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון.

גיל הפרישה של גברים כיום הוא 67 שנים.

גיל הפרישה של נשים נקבע בהתאם לתאריך הלידה.

כשתגיע לגיל הפרישה תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה, בתנאי שאת/ה עומד/ת במבחן הכנסות. 
ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון.

גיל הפרישה של גברים כיום הוא 67 שנים.

גיל הפרישה של נשים נקבע בהתאם לתאריך הלידה

הגיל השני: גיל הזכאות לקצבת זקנה

אם לא היית זכאי לקצבת זקנה בגיל הראשון (גיל הפרישה), בגלל שהיו לך הכנסות גבוהות, הרי שבגיל השני (גיל הזכאות לקצבת זקנה) תהיה זכאי לקצבה, בלי קשר להכנסותיך.

גיל הזכאות לקצבת זקנה לגברים הוא 70 שנים.

גיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים הוא בהתאם לתאריך לידתן

תנאי 3: השלמת תקופת אכשרה (תקופת ביטוח).

תקופת אכשרה לגבר: 

תהיה זכאי לקצבת זקנה אם צברת אחת מתקופות הביטוח האלה, שבהם היית מבוטח בביטוח זקנה:

  •  60 חודשים בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותך בקצבת זקנה. 
  •  144 חודשים
  •  60 חודשים לפחות, ובלבד שמספר החודשים שהיית מבוטח מיום שנעשית תושב/ת ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שלא היית מבוטח.

אם אתה תושב חוזר, ולא צברת אחת מתקופות הביטוח המפורטות למעלה, אתה יכול להיות זכאי לגמלת זקנה מיוחדתעד שתצבור אחת מתקופות הביטוח הנדרשות לקבלת קצבת זקנה. 

תקופת אכשרה לאישה:

אם הגעת לגיל פרישה כשאת אישה נשואה (למבוטח בביטוח זקנה) או אלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה, תהיי זכאית לקצבת זקנה מגיל פרישה ואילך, בתנאי שצברת אחת מתקופות הביטוח האלה, בהן היית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס' 2:

  •  60 חודשים ב- 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותך בקצבת זקנה. 
  •  144 חודשי ביטוח
  •  60 חודשי ביטוח לפחות, ובלבד שמספר החודשים שהיית מבוטחת מיום שנעשית תושבת ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שלא היית מבוטחת.

אם לא צברת אחת מתקופות הביטוח המפורטות למעלה במסלול מס' 2, את עשוייה להיות זכאית לקצבת זקנה כשתגיעי לגיל הזכאות לקצבת זקנה,  ובתנאי שצברת אחת מתקופות הביטוח האלה, בהן היית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס' 1:

  • 60 חודשים, בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל הזכאות לקצבת זקנה.
  • 144 חודשים.  

פטורות מתקופת אכשרה

אם הגעת לגיל פרישה כשמצבך המשפחתי הוא אחד מאלה: גרושה, אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים, עגונה, אישה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בביטוח זקנה, אישה שקיבלה קצבת נכות כללית בחודש שקדם לחודש שבעבורו את זכאית לקצבת זקנה - את עשויה להיות זכאית לקצבת זקנה מגיל פרישה ואילך, מבלי שתצטרכי לצבור תקופת אכשרה כלשהי.

אישה רווקה - פטורה מלצבור תקופת אכשרה, אם עלתה לארץ לראשונה אחרי גיל 59-55.

תנאי 4: אתה/את עומד/ת במבחן הכנסות (מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה)

זכאותך לקצבת זקנה מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה מותנית במבחן הכנסות. ההכנסות שנלקחות בחשבון לשם כך הן ההכנסות שלך בלבד (ולא הכנסותיו של בן הזוג) מעבודה ושלא מעבודה.

תנאי 5: שולמו בעדך דמי ביטוח כחוק

עובד שכיר - תשלום דמי הביטוח בעדו מוטל על מעסיקו, ואין קצבת הזקנה שלו נפגעת בשל חוב שחייב מעבידו למוסד לביטוח לאומי. (המבוטח השכיר אינו אחראי לתשלום דמי הביטוח, אלא בזמן שאינו מקבל שכר, כגון בזמן חופשה בלא תשלום הנמשכת יותר מחודשיים). על המעביד להוסיף ולשלם דמי ביטוח בעדו עד למועד זכאותו לקצבת זקנה.

עובד עצמאי  -  עליו לשלם את דמי הביטוח בעצמו. אם הוא ממשיך לעבוד, ומקבל קצבת זקנה - עליו לשלם דמי ביטוח רק לענף נפגעי עבודה.

מי שאינו עובד (לא כשכיר ולא כעצמאי) - עליו לשלם את דמי הביטוח בעצמו, עד למועד זכאותו לקצבת זקנה.

לתשומת הלב!
עקרת בית אינה חייבת לשלם דמי ביטוח, והיא תהיה עשויה להיות זכאית לקצבת זקנה כשתגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה.

Tags: