שיעורי קצבת הזקנה

מעודכן ל- 01.01.2015

סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית ליחיד היא 1,531 ש"ח ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג) - 2,301 ש"ח . סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה, ליחיד -  1,617 ש"ח , ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת  מקצבה ליחיד של בן 80 וכן תוספת בעד בן זוג) -  2,387 ש"ח .
אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

על סכומים אלה מתווספות התוספות הבאות:

תוספת ותק (ביטוח) קצבת הזקנה תכלול תוספת ותק למי שהיה מבוטח יותר מ–10 שנים לפני יום זכאותו לקצבת זקנה בפעם הראשונה, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק. 

שיעור תוספת ותק - 2% מן הקצבה בעד כל שנת ביטוח מלאה שלאחר 10 שנות הביטוח הראשונות. בסך הכול לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה. 
עקרת בית יכולה לקבל בתנאים מסויימים רק 2% תוספת ותק.

תוספת דחיית קצבה - תשולם במקרים שלא היתה זכאות לקצבת זקנה בגלל הכנסות מעבודה, או שבגלל ההכנסות מעבודה מגיעה למבוטח קצבת זקנה בסכום נמוך, והוא מוותר על קבלת סכום נמוך זה. 

שיעור תוספת דחיית קצבה - 5% מן הקצבה (כולל תוספת הוותק) בעד כל שנה שתשלום הקצבה נדחה בגלל הכנסות מעבודה מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה.

תוספות בשל תלויים - בת זוג, בן זוג, ילד. לפרטים ראה תוספת בעד בן זוג וילדים.

סכומי קצבת הזקנה לחודש (מעודכן ל- 01.01.2015)

הרכב משפחה​ סכום​

ליחיד/ה

1,531 ש"ח

ליחיד/ה בן/בת 80 ומעלה      

1,617 ש"ח

לזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג)

2,301 ש"ח

לזוג, שהזכאי לקצבה הוא בן 80 ומעלה 

2,387 ש"ח

 

ליחיד/ה + ילד

2,015 ש"ח

לזוג + ילד

תוספת בעד ילד תשולם רק לאחד מכם

2,785 ש"ח

ליחיד/ה + 2 ילדים ויותר*

2,499 ש"ח

לזוג + 2 ילדים ויותר*

3,269 ש"ח

* התוספת בעד ילד משולמת בעד שני הילדים הראשונים בלבד.

סכום התוספת בעד כל אחד משני הילדים 484 ש"ח .

- סכום התוספת הבסיסית בעד בן/בת זוג - 770 ש"ח .

Tags: