קצבאות

תנאי 1: אתה/את מבוטח/ת בביטוח זקנה

גבר יהיה מבוטח בביטוח זקנה אם הוא תושב/ת ישראל בן 18 ומעלה.
אם הוא עלה לארץ  - הוא יהיה מבוטח בביטוח זקנה רק אם עלה לארץ לראשונה לפני גיל 62-60.

אישה תהיה מבוטחת בביטוח זקנה אם היא תושב/ת ישראל בת 18 ומעלה, ונולדה לאחר 1.1.1931.
החל בחודש ינואר 2013  נכנס לתוקפו תיקון בחוק, לפיו גם נשים שנולדו לפני 1.1.1931 יהיו מבוטחות בביטוח זקנה.

אישה שעלתה לארץ - היא תהיה מבוטחת בביטוח זקנה,  רק אם עלתה לארץ לראשונה לפני גיל 62-60.

תנאי 2: הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה

כדי לקבל קצבת זקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה בסמוך ליום שבו הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מן המועד הזה. 

מעודכן ל- 01.01.2015

סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית ליחיד היא 1,531 ש"ח ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג) - 2,301 ש"ח . סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה, ליחיד -  1,617 ש"ח , ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת  מקצבה ליחיד של בן 80 וכן תוספת בעד בן זוג) -  2,387 ש"ח .
אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

על סכומים אלה מתווספות התוספות הבאות:

דמי ביטוח בריאות

מקצבת הזקנה שלך (גבר,גרושה,רווקה אלמנה שאינה מקבלת קצבת תלויים בניפגעי עבודה או אינה מקבלת קצבת שאירים)ינוכו דמי ביטוח בריאות בסכום של 196 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש ליחיד ו- 283 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש לזוג. אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות בסכום של 103 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש (ליחיד וגם לזוג).

לתשומת לבך,
- אם אתה עובד כשכיר, והמעסיק שלך מנכה משכרך דמי ביטוח בריאות, עליך לפנות למעסיקך להפסקת הניכוי הזה.

אם אתה תושב ישראל שאינו מבוטח בביטוח זקנה ואינו זכאי לקצבת זקנה בגלל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 62-60, ישלם לך המוסד לביטוח לאומי גמלה מיוחדת, על חשבון משרד האוצר, ובלבד שאתה עונה על כלהתנאים המפורטים בהסכם שנחתם בין האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי, להלן התנאים: 

  1. אתה תושב ישראל

פעם בשנה משולם מענק חד-פעמי לחימום למקבל קצבת זקנה  ולמקבלי גמלת זקנה מיוחדת שמתקיימים בהם התנאים האלה:

  • הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה; או שהוא קיבל קצבת נכות לפני שהתחיל לקבל את קצבת הזקנה, והוא ממשיך לקבל את קצבת הזקנה בסכום השווה לקצבת הנכות ששולמה לו בעבר.
  • הוא מתגורר באזור המוגדר "קר" על-פי החוק חודשיים לכל הפחות.

המענק הוא משפחתי. סכום המענק הוא 553 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) , והוא משולם באופן אוטומטי יחד עם קצבת הזקנה בחודש אוקטובר.

אם נפטר מי שקיבל מהביטוח הלאומי קצבת זקנה, הבטחת הכנסה, נכות כללית, שירותים מיוחדים, נפגעי עבודה, שאירים או אסירי ציון – ישולם מענק חד פעמי למי שהיה בן זוגו של הנפטר בשעת פטירתו.

אם אין לנפטר בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה, בתנאי שלילד לא מלאו 18 שנים, ובתנאים מסוימים לילד שלא מלאו לו 24 שנים - הכל בהתאם לפירוט בהגדרת ילד על פי החוק.

ילד שיענה על הגדרת ילד בתוך שנה ממועד הפטירה. יהיה זכאי לקבל את מענק הפטירה

סכום המענק הוא 8,757 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .