הפנייה למעון

ישנן שתי אפשרויות להסדיר את המגורים במעון לעצמאיים ולתשושים: האחת, באמצעות פנייה ישירה ועצמאית למעון על-ידי הזקן או בני משפחתו; השנייה, באמצעות השמה במעון המתבצעת על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים שבמקום מגוריו של הזקן. הכללים המפורטים להלן נקבעו בהוראה 4.8 לתקנון העבודה הסוציאלית (תע''ס) אשר מפורסם באתר משרד הרווחה. ושהתקין מנכ''ל משרד והרווחה. 

פנייה עצמאית למעון:
הפנייה למעון יכולה להיעשות על-ידי הזקן או משפחתו באופן עצמאי. כפי שכבר צוין, מימון השהות במעונות לעצמאיים ותשושים נעשה באופן פרטי ועצמאי, על-ידי הזקן ו/או בני-משפחתו. ואולם, זקן שנכנס באופן פרטי למעון שיש לו התקשרות עם משרד העבודה והרווחה ומצבו הכלכלי או מצבם הכלכלי של בני משפחתו הורע ואין המשפחה יכולה לעמוד בתשלומים הנדרשים, רשאי לפנות למחלקה לשירותים חברתיים בבקשה לעזרה במימון המשך מגוריו במעון לאחר לפחות שנה ממועד היכנסו באופן פרטי. המחלקה לשירותים חברתיים תשקול את בקשתו של הזקן להשתתפות במימון המגורים על-פי מדדים של מצב רפואי-תפקודי, מצב משפחתי-חברתי, תנאים סביבתיים למחייה, גיל הזקן ומצבו הכלכלי (כמפורט להלן), וכן לפי התשלומים ששילם באופן פרטי (לרבות תשלום חד-פעמי) במשך השהות. המחלקה לשירותים חברתיים תקבל החלטה על השתתפות בתשלום עבור הזקן במעון זה או באחר, בהתאמה למגבלות התקציב ולסדרי העדיפויות. 

השמה במעון באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים:
האפשרות השנייה היא השמת הזקן במעון באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים הפועלת במקום מגוריו של הזקן. השמה זו תיעשה אך ורק בהסכמתו של הזקן, ולמעון שיש לו התקשרות עם משרד העבודה והרווחה. המחלקה לשירותים חברתיים תחליט על הפניית הזקן למעון לפי מדדים לקביעת נזקקות לסידור במעון. על-פי מדדים אלו, תינתן עדיפות לזקן אשר מצבו הבריאותי, התפקודי והנפשי ירוד, הוא תלוי בעזרת אחרים בפעולות היום-יום, מתקשה בניידות וזקוק להשגחה ולפיקוח רפואי. כן ייבחן מצבו המשפחתי-חברתי של הזקן, האם יש לו בני-משפחה אשר מסייעים לו והאם הוא מבודד חברתית מסביבתו. עוד תיבחן השאלה האם הזקן גר בתנאי דיור שאינם מתאימים למצבו התפקודי, כגון מגורים בקומה גבוהה בלי מעלית, האם קיימים שירותים תומכים בקהילה (מרכז יום, שירותי ביטוח סיעוד) והאם שירותים אלו מספקים מענה הולם לצורכי הזקן. כן ייבחן גילו של הזקן. עדיפות תינתן לזקן שמצבו הכלכלי ומצבם הכלכלי של בני משפחתו אינם מאפשרים לו פנייה לסידור פרטי.

התאמת המעון לזקן: 
אם החליטה המחלקה לשירותים חברתיים כי הזקן זקוק לסידור במעון, יוצעו לזקן לפחות 3 מעונות מהמעונות הפועלים ברישיון בר-תוקף, לפי מדדים אלו: 
1. המעון קרוב למקום מגוריו של הזקן או למקום מגורי משפחתו הקרובה;
2. המבנה החברתי של אוכלוסיית המעון, מבחינת מוצא ומעמד חברתי-תרבותי, מתאים לקליטת הזקן;
3. מבנה המעון והשירותים הניתנים בו מתאימים למצבו התפקודי-רפואי של הזקן;
4. אם יוחלט לסדר בבית-אבות שני בני-זוג ברמות תפקוד שונות, האחד תשוש והאחר סיעודי, יש להפנותם למעון משולב שבו גם מחלקה סיעודית (על-מנת שלא יופנו שני הזקנים לשני מעונות שונים). אם הם רוצים ואם העניין אפשרי, יש לאפשר להם להתגורר בחדר משותף.

Tags: