הליך הקבלה

תקנות קובעות מנגנון מפורט לצורך קבלת דיירים למעון. מנגנון זה קובע מיהם הגורמים המקצועיים אשר בסמכותם להחליט האם לקבל דייר למעון ומה צריכים להיות שיקוליהם של אותם גורמים. 

ראשית קובעות התקנות כי למעון יתקבלו רק זקנים עצמאיים או תשושים; זקן סיעודי לא יתקבל למעון, אלא למחלקה הסיעודית שבו. 

קביעה חשובה נוספת המופיעה בתקנות היא כי לא יתקבל זקן למעון אלא אם כן נתן את הסכמתו לכך. אם יש לזקן אפוטרופוס, או שהוא זקוק למינוי אפוטרופוס על-פי הערכתה של ועדת הקבלה במעון, לא יתקבל הזקן למעון אלא בהסכמת אפוטרופוסו. 

ועדת קבלה התקנות קובעות כי קבלת דייר למעון תיעשה אך ורק בידי ועדת קבלה, אשר תהא מורכבת ממנהל המעון, רופא המעון, העובד הסוציאלי של המעון ואחות המעון. סדרי עבודתה של הוועדה נקבעו בחוק באופן מפורט ביותר.

ראשית, נקבע כי על-מנת שתהא הוועדה רשאית להחליט בעניינה של פנייה כלשהי, חייבת היא כי יהיו לפניה מסמכים אלו: 

1) הערכה רפואית ותפקודית מהרופא המטפל בזקן לפני הפנייה; 
2) הערכה רפואית, בכתב, של רופא המעון על מצב בריאותו וכושרו התפקודי של הזקן.
3) הערכה בכתב של העובד הסוציאלי של המעון. 
4) הערכת אחות המעון, בכתב, על מצבו הסיעודי, כושרו ותפקודו של הזקן.
5) כל ההערכות האמורות תתייחסנה גם לשאלת יכולתו של הזקן לטפל בענייניו הגופניים והרכושיים; כן תתייחסנה אותן הערכות לצורך במינוי אפוטרופוס על גופו או על רכושו של הזקן, ולשאלת יכולתו של הזקן להביע את דעתו לעניין מינוי אפוטרופוס עליו. לשם כך רשאית הוועדה לבקש מן הפונה דוחות רפואיים נוספים וחוות דעת פסיכיאטרית.

Tags: