מימון המעון

כלל, עלות מימון השהות במעון לעצמאיים ותשושים חלה על האדם ועל משפחתו. יחד עם זאת, בכפוף למבחני נזקקות וליכולות הזקן ובני משפחתו, משרד הרווחה משתתף בעלות מימון השהות של הזקן במעון. אלו הם הכללים לפיהם תחושב השתתפותם הכספית של הזקן ו/או של בני משפחתו, במקרה בו המחלקה לשירותים חברתיים החליטה על השמת הזקן במעון: 

תשלום חד-פעמי בכניסה לבתי אבות - תשלום חד-פעמי נגבה בכניסה לבית האבות מזקנים עצמאיים ותשושים שמופנים אליו בידי המחלקה לשירותים חברתיים. גובה התשלום ייקבע לפי המקורות הכספיים של הזקן: קצבת הביטוח הלאומי, הכנסות מעבודה, מפנסיה, ממקום עבודה ומגמלאות, חסכונות והכנסות מנכס (בניין, דירה, מגרש, קרקע חקלאית). הוראות תע''ס מפרטות מהו התחשיב לפיו ייקבע גובה התשלום החד-פעמי שישלם הזקן, ומהו שיעור ההשתתפות של ילדי הזקן ובני/בנות זוגם בתשלום זה.

דמי כיס - לכל זקן שסודר בבית-אבות יישאר סכום לדמי כיס. סכום כסף זה מיועד לצרכיו האישיים של הזקן ולקניית שירותים ומצרכים נוספים בהתאם לרצונו. המעון רשאי לגבות עד 35% מדמי הכיס עבור שירותים שונים, כמו תספורת, עיתונים, שימוש במזנון, השתתפות סמלית בפעולות חברה ותרבות הנערכות על-ידי המעון מחוץ לכותלי המעון, קניית ביגוד אישי (לבנים, גרביים), תרופות ועוד. אך אם הזקן הוציא מכיסו את מלוא 35% מדמי הכיס עבור הדברים הרשומים לעיל, ישלם המעון עבור התרופות.

מימון הוצאות ההחזקה השוטפות במעון – בנוסף לתשלום החד-פעמי אותו יש לשלם עם כניסת הזקן למעון, על הזקן ומשפחתו להשתתף גם בהוצאות ההחזקה השוטפות. הוראות תע''ס מסדירות זאת באופן הבא:
1. זקן יחיד הנכנס לבית-אבות - זקן בודד ישתתף בהחזקתו בסכום הכנסותיו, למעט דמי כיס וסכום המספיק לתשלום דמי ביטוח הבריאות שיישארו בידיו, כדלקמן: זקן המקבל קצבת זקנה + השלמת הכנסה – 20% מגובה הקצבה ליחיד; זקן המקבל קצבת זקנה בלא השלמת הכנסה – 35% מגובה הקצבה ליחיד. כן נקבעו כללים להשתתפות כספית של זקן אשר לו בני משפחה התלויים בו.
2. זוג זקנים הנכנס לבית-אבות - בני-הזוג הזקנים ישתתפו בהחזקתם בסכום הכנסותיהם, למעט דמי הכיס וסכום לתשלום דמי ביטוח הבריאות, כמפורט להלן: זוג המקבל קצבת זקנה + השלמת הכנסה – 25% מגובה הקצבה לזוג; זוג המקבל קצבת זקנה בלא השלמת הכנסה – 45% מגובה הקצבה לזוג. * מימוש נכס שבבעלות הזקן - בתהליך הסידור במחלקה לשירותים חברתיים תתבקש המשפחה להציג דו''ח של שמאי על הערכת הנכס שבידי הזקן. אם לזקן דירה יחידה, רשאי הוא או ילדיו לבחור: האם למכור את הדירה ולממן את מלוא התעריף מתחילת הסידור, או האם לממן את ההשתתפות בסידור מהשכרת הנכס לפי הערכת שמאי, אך לא יאוחר מתחילת החודש הרביעי לכניסתו למעון. אם לזקן עוד נכס, יחויב הוא למכור את הנכס הנוסף ולממן את החזקתו. בכל מקרה יש לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין או במנהל מקרקעי ישראל או בחברה המשכנת או לדאוג לרישום משכון, כבטוחה לתשלום ההשתתפות על-פי התחשיב.

השתתפות הילדים בהחזקת הוריהם במעון - כאשר כל מקורותיו הכלכליים של הזקן אינם מספיקים להוצאת החזקתו במעון, תפנה המחלקה לשירותים חברתיים לכל ילדיו בדרישה לסייע בדמי ההחזקה, בכפוף לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי''ט-1959 . הוראות תע''ס קובעות כיצד יחושב הסכום בו יחויבו ילדיו של הזקן לצורך החזקת הוריהם במעון. ההשתתפות תיעשה עד לסך עלות המגורים בבית-האבות

Tags: